Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер

Кенді геофизика және гидрогеология мәселелерін шешуге арналған ҰГЗ әдістерін орындау үшін ұңғыма жабдықтарының жиынтығы бар Сладко Next толық жетекті шасси негізіндегі ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН КАРОТАЖ СТАНСАСЫ:

  • Қарсылық каротажы (ҚК)
  • Өзін-өзі поляризациялау арналған каротаж (ӨПК)
  • Гамма-каротаж (ГК)
  • Магниттік сезімталдық каротажы (МСК)
  • Арнайы әдісті каротаж (АӘК)
  • Инклинометр
  • Ұңғымалық каверномер (ҰК)
  • Электродтық потенциал әдісі (ЭПӘ)
  • Жылжымалы байланыс әдісі (ЖБӘ)

Геологиялық мәселелерді шешу мақсатында ҰГЗ әдістерінің кешені жүргізіледі:

• геологиялық карта жасауға көмектесу үшін ұңғыма учаскесін петрофизикалық бөлу;

• ұңғыма учаскесіндегі кварцты аймақтарды анықтау;

• пирит пен полисульфидті минералды метасоматикалық аймақтарды анықтау;

• бұзылған және кесілген тау жыныстарының аймақтарын анықтау;

• ұңғыма шұңқырларының кеңістіктегі орнын анықтау және т.б.